درباره دیزل ژنراتورها

ایمنی دیزل ژنراتور

ایمنی دیزل ژنراتور

پیشگیري هاي ایمنی دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور ها به گونه اي طراحی شده تا در صورت استفاده به شیوه صحیح ، کاملاً ایمن باشد. به هر حال مسئولیت ایمنی دستگاه با افرادي است که دیزل ژنراتور را نصب و از آن استفاده و نگهداري می کنند.

اگر این پیشگیري هاي ایمنی رعایت شوند، احتمال بروز حوادث به حداقل خواهد رسید. قبل از اجراي هرگونه عملیات ، اطمینان یافتن از ایمن بودن عملیات بر عهده کاربر می باشد.

دستگاه فقط باید توسط کارکنانی که مجاز و آموزش دیده اند، راه اندازي شود و مورد بهره برداري قرار گیرد.

هشدار !

پیش از شروع نگهداري دیزل ژنراتور یا بکارگیري آن تمام پیشگیري هاي ایمنی و هشدارها را خوانده و درك کنید، عدم رعایت دستورالعمل ها، پروسه ها و پیشگیري هاي ایمنی این راهنما ممکن است باعث بروز حوادث شده و خطر آسیب هاي فیزیکی را افزایش دهد.

از بکارگیري دستگاه در شرایط نا ایمن و خطرناك خودداري کنید.

اگر دستگاه در شرایط نا ایمن است ضمن نصب علامت خطر ، قطب منفی (-) باتري را قطع کنید تا امکان استارت دستگاه تا فراهم شدن شرایط مناسب ، امکان پذیر نباشد.

پیش از اقدام به انجام هرگونه تعمیرات یا تمیزکاري داخل کانوپی دستگاه ، قطب منفی (-) باتري را حتماً قطع کنید.

این دیزل ژنراتور را مطابق با کدهاي ملی، محلی یا فدرال، استانداردها و سایر ملزومات مربوطه، نصب کرده و بکار بگیرید.

پیشگیري هاي ایمنی زیر باید به مورد توجه قرار بگیرد:

هشدار !

اتصالات الکتریکی و کابل ها را با پیروي از کد هاي الکتریکی و استاندارد ها مربوطه وصل کنید، این امر شامل الزامات مورد نیاز براي اتصال دستگاه به سیستم ارت نیز می شود.

در مورد دیزل ژنراتور هاي ثابت ، داراي مخزن مجزا و یا کنترل از راه دور ، مطمئن شوید که این سیستم ها مطابق با کد ها، استاندارد ها و یا سایر الزامات مربوطه نصب شده باشند.

دود خروجی و گرماي اگزوز موتور براي کارکنان خطرناك است، اگزوز موتور براي تمام دیزل ژنراتور هاي نصب شده در فضاي بسته باید از طریق لوله کشی بدون نشتی و مطابق با کدها، استاندارد ها یا سایر الزامات مربوطه به بیرون انتقال داده شود.

مطمئن شوید که منبع اگزوز داغ و لوله کشی ها، عاري از مواد قابل احتراق بوده و براي ایمنی کارکنان با عایق حرارتی محافظت شده باشد همچنین مطمئن شوید گاز هاي خروجی از اگزوز موجب آسیب افراد نشود.

هرگز دیزل ژنراتور را با اتصال قلاب به دستگیره موتور یا دستگیره بالابر آلترناتور (ژنراتور) بلند نکنید، بجاي آن از نقاط مخصوص بالابر ، تعبیه شده بر روي شاسی زیر دستگاه یا کانوپی استفاده کنید.

اطمینان یابید که جرثقیلای تجهیزات جانبی آن در شرایط مناسب باشد و ظرفیت مناسب براي تحمل وزن را دارا باشد.

هنگامی که دیزل ژنراتور معلق شد تمام کارکنان را از آن دور کنید. هنگام استفاده از دیزل ژنراتور سیار (پرتابل )، تمام کد ها، استاندارد ها و سایر مقررات و قوانین ترافیکی را مرور کنید.

این ها شامل مقرراتی می شوند که تجهیزات مورد نیاز و حداقل و حداکثر سرعت ها را مشخص می کنند.

اجازه ندهید کسی بر روي دیزل ژنراتور سیار سوار شود.

اجازه ندهید کارکنان بر میله یدكکش ایستاده یا سوار آن شوند یا بین دیزل ژنراتور و وسیله یدكکش ایستاده یا راه بروند. در مکان هایی با طبقه بندي خطرناك و در صورتیکه پیشگیري هاي ایمنی انجام نشده اند هرگز دیزل ژنراتور را نصب یا بهره برداري نکنید.

آتش سوزي و انفجار

سوخت و گازهاي خروجی از اگزوز دیزل ژنراتور می تواند قابل اشتعال و بطور بالقوه قابل انفجار باشد. دقت کافی در بکارگیري این مواد می تواند بطور قابل توجه يا خطر آتش سوزي یا انفجار را کاهش دهد. بهرحال اصول ایمنی ایجاب می کند که کپسول آتش نشانی ABC و BC کاملا شارژ شده ، در دسترس اپراتور باشد و کارکنان باید طریقه استفاده از آنها را بدانند.

هشدار !

مطمئن شوید که هواي اتاق دیزل ژنراتور بطور صحیح تهویه می گردد.

اتاق، کف اتاق و دستگاه را تمیز نگه دارید. در صورت ریخته شدن قطرات سوخت، روغن، الکترولیت باتري یا مایع خنک کننده ، محیط بایستی فورا تمیز شود.

هیچگاه مایعات قابل اشتعال را نزدیک موتور نگه ندارید.

از روشن کردن سیگار ، ایجاد جرقه و شعله در اطراف منبع سوخت و باطري ها خودداري نمایید.

بخارهاي سوخت قابل انفجارند. گاز هیدروژن تولید شده توسط باتري هاي شارژي نیز قابل انفجار می باشند.

کلید جریان برق باتري شارژر را قبل از اتصال یا جدا کردن کابل اتصال باتري ، قطع کنید.

براي جلوگیري از ایجاد قوس الکتریکی، اشیاي رسانا (مانند ابزار) را دور از قطعات الکتریکی داراي جریان و غیر عایق (مانند ترمینال ها) نگه دارید. ممکن است جرقه ها و قوس هاي الکتریکی، گازها یا سوخت را شعله ور کند.

از پرکردن تانک سوخت درحالیکه موتور کار می کند پرهیز کنید.  از راه اندازي دیزل ژنراتور با هرگونه نشتی قابل رویت یا تشخیص داده شده در سیستم سوخت رسانی جداً پرهیز کنید.

مکانیکی

دیزل ژنراتور با محافظ هایی براي حفاتظ انسان در برابر قطعات محرك طراحی شده است اما بایستی به حفاظت از کارکنان و تجهیزا ت در برابر خطرات مکانیکی دیگر در حین کار اطراف دستگاه ژنراتور توجه شود.

هشدار !

سعی نکنید با برداشتن حفاظ هاي ایمنی دیزل ژنراتور را راه اندازي کنید.

زمانی که دستگاه درحال کار است، سعی نکنید به منظور تعمیر یا هر دلیل دیگري به پایین یا اطراف حفاظ ها دست بزنید. دست ها، بازو ها، مو هاي بلند، لباس هاي شل و جواهرات را دور از پولی ها، تسمه ها و سایر قطعات محرك دستگاه نگه دارید.

توجه: بعضی بخش هاي محرك در حین کار دستگاه به وضوح قابل روئیت نیستند.

درب هاي دستگاه هاي کانوپی دار را بسته و قفل نگه دارید.

از تماس با روغن دا غ ، آب رادیاتور داغ، گاز هاي داغ اگزوز ، سطوح داغ ، لبه ها و گوشه هاي تیز بپرهیزید.

موقع کار در اطراف دیزل ژنراتور ، لباس کار و ادوات محافظت ی مانند دستکش ، کلاه، کفش کار و گوشگیر بپوشید.

تا زمانی که آب رادیاتور خنک نشده، درپوش پرکن رادیاتور را برندارید. پس از خنک شدن ، درپوش را آهسته شل کنید تا هرگونه فشار اضافه را، پیش از بازکردن درپوش بطور کامل تخلیه کنید.

مواد شیمیایی

سوخت ها، روغن ها، گریس ها و الکترولیت هاي باتري استفاده شده در این دیزل ژنراتور از انواع عمومی و متداول صنعتی می باشند. با این وجود می توانند در صورتی که بطور صحیح بکار گرفته نشوند براي کارکنان خطرناك باشند.

هشدار !

سو خت، روغن، مایع خنک کن، گریس یا الکترولیت باتري ر ا نخورده یا اجازه تماس پوستی ندهید.

در صورت بلعیده شدن موارد فوق به سرعت به پزشک مراجعه کنید

در صورت نو شیدن سوخت تلاش به استفراغ و برگرداندن نکنید. درصورت تماس سوخت با پوست آن را با آب و صابون بشویید.

لباس هایی که آغشته به سوخت،روغن و گریس شده اند را نپوشید.

در حین سرویس باتري، از عینک ایمنی یا یک پیشبند و حفاظ صورت ضد اسید استفاده کنید. اگر الکترولیت بر پوست یا لباستان پاشیده شد، فورا با مقدار زیادي آب آن را بشویید.

سر و صدا

دیزل ژنراتور هایی که مجهز به کانوپی صداگیر نشده اند می توانند باعث ایجاد درجه اي از سرو صدا بالغ بر 105Db(A) شوند. قرار گرفتن در معرض مقدار سروصداي بیشتر از 85dB(A)  به مدت طولانی براي شنوایی خطرناك است.

هشدار !

موقع راه اندازي یا کار در اطراف دیزل ژنراتور در حال کار بایستی از محفاظ گوش استفاده شود.

الکتریکی

عملکرد ایمن و کارآمد تجهیزات الکتریکی تنها در صورتی می تواند انجام بگیرد که تجهیزات بطور صحیح نصب، راه اندازي و نگهداري شده باشند.

هشدار!

دیزل ژنراتور فقط باید تو سط افراد آموزش دیده و با صلاحیت و مطابق با کد هاي الکتریکی، استانداردها و سایر مقررات مربوطه، به متصل شود. بار (Load) مطمئن شوید که دیزل ژنراتور ثابت و سیار (پرتابل) پیش از راه اندازي مطابق با استاندارد ، بطور صحیح به سی ستم ارت متصل شده باشد.

قبل از اقدام به اتصال یا قطع کابل قدرت ، با قطع ترمینال منفی باتري (-) دستگاه را در حالت خاموشی کامل قراردهید.

موقعی که داخل آب یا روي زمین خیس و مرطوب ایستاده اید اقدام به قطع یا وصل کردن کابل قدرت نکنید.

از تماس اعضاي بدن یا هر ابزار رساناي عایق نشده اي با قطعات الکتریکی دستگاه ، کابل ها و اتصالات الکتریکی خودداري کنید.

به محض اینکه اتصال یا قطع ارتباط کابل هاي قدرت بها تمام رسید ، درب جعبه ترمینال دیزل ژنراتور را مشابه حالت اول ببندید.

بدون قرار دادن حفاظ در محل خود، دستگاه را راه اندازي نکنید. دیزل ژنراتور را فقط به بارها و یا سیستم هاي الکتریکی که با ویژگی هاي الکتریکی و توان مجاز خروجی دستگاه سازگارند متصل کنید.

تمام تجهیزات الکتریکی را تمیز و خشک نگه دارید. کابل هایی را که عایق آن شکاف بردا شته، بریده، ساییده یا فرسوده شده است را تعویض نمایید.

ترمینال هایی را که کهنه، رنگ رفته یا پوسیده شده اند تعویض کنید. ترمینال ها را تمیز و محکم نگه دارید.تمام ارتباطات و کابل ها و کانکشن هاي الکتریکی را عایق کنید.  در آتش سوزي هاي الکتریکی فقط از کپسول هاي آتش نشانی درجه BC یا ABC استفاده کنید.

گروه باتاب آذرخش فرتاک کارو در ارائه خدمات تعمیر و نگهداری همراه شما عزیزان است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.